Archives du mot-clé [TANG LỄ GS TRẦN VĂN KHÊ 26-06-2015] TÁN NHỨT ĐIỆN TIỄN ĐƯA (HT Thích Phước Trí)