Archives du mot-clé quan họ bắc ninh hay nhất

Quan họ bắc ninh hay nhất – Sở Cầu Như ý

Quan họ bắc ninh hay nhất – Sở Cầu Như ý

Ajoutée le 11 sept. 2014

Quan họ bắc ninh hay nhất – Sở Cầu Như ý

00:44 Chè mạn hảo
04:57 Súc miệng ấm đồng
10:29 Chim khôn đậu nóc nhà quan
14:46 Lệnh ngự
19:39 Giăng bao nhiêu tuổi giăng già
27:12 Đôi bên bác mẹ cùng già
30:39 Vốn liếng em có ba mười đồng
35:42 Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu
41:19 Thuyền mở lái chèo
46:20 Sở cầu như ý
50:40 Xin ra về