Archives du mot-clé những bài hát chầu văn hay nhất của khắc tư – trọng quỳnh phấn 1

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Khắc Tư – Trọng Quỳnh Phần 1

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Khắc Tư – Trọng Quỳnh Phần 1

Published on Feb 10, 2014

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Khắc Tư – Trọng Quỳnh Phần 1:
1. Hát Văn Công Đồng
2. Hát Văn Đức Ông Trần Triều
3. Hát Văn Quan Đệ Nhất
4. Hát Văn Quan Đệ Nhị
5. Hát Văn Quan Đệ Tam
6. Hát Văn Quan Đệ Tứ
7. Hát Văn Quan Đệ Ngũ
8. Hát Văn Chầu Đệ Nhị
9. Hát Văn Chầu Đệ Tam
10. Hát Văn Chầu Đệ Tứ
11. Hát Văn Chầu Lục
12. Hát Văn Chầu Bé