Archives du mot-clé 20 bản tổ

TRAN QUANG HAI sings « the ode to joy » in Island of Orleans, Canada may 2009

TRAN QUANG HAI sings « the ode to joy » in Island of Orleans, Canada

Uploaded on May 19, 2009

TRAN QUANG HAI , with Bạch Yến and Bernard Dubreuil, in the Island of Orleans , Quebec city, Quebec province, Canada, used the overtones to sing « the ode to joy » excerpted from the 9th Symphony of Beethoven on May 5th 2009

3 17 2012 Tiếng Tơ Đồng Bài bản tổ / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

3 17 2012 Tiếng Tơ Đồng Bài bản tổ / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

NAM AI (trích Máu nhuộm sân chùa: soạn giả Yên Lang) Con Trần Tự Tâm: Sư phụ công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây, áo nhà chùa con không còn giữ được. Vậy thì ba lạy này con xin từ tạ với….ân…sư… – Gọi là lần vĩnh biệt sau cùng, từ bây giờ cho đến mai sau. Con giã biệt chốn Phật đài, dấn thân vào chốn gian lao, Con không biết đời mình sẽ ra sao, chạnh thương sư phụ tuổi già, sống một mình giữ hoang sơn ơ… Thầy: Con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có một lời khuyên con.  Đạo là ánh đuốc soi đường, con hãy giữ gìn đạo tâm.