Khảm hải trong pụt của người Tày , một chương trong một trình hành lễ của ông Pụt

Khảm hải trong pụt của người Tày

Ajoutée le 17 déc. 2013

Pụt Tày Yên Bái

Không ai gọi là nghi lễ Khảm hải cả. Khảm hải là một chương (đoạn) trong một trình hành lễ của ông Pụt, với tư cách là « Tổng chỉ huy » đội âm binh hành quân lên mường trời, qua các « không », các « khái » từ cõi trần lên cõi trời rồi lộn trở lại. Nghi lễ ở đây là nghi lễ của cả một trình làm pụt, không ai tách Khảm hải làm nghi lễ riêng.